Uw winkelwagentje

Terms of service

 • Artikel 1 - Identiteit van de verkoper
 • Artikel 2 - Algemende voorwaarden
 • Artikel 3 - Levering
 • Artikel 4 - Prijzen
 • Artikel 5 - Zichttermijn / herroepingsrecht
 • Artikel 6 - Gegevensbeheer
 • Artikel 7 - Garantie             
 • Artikel 8 - Aanbiedingen  
 • Artikel 9 - Overeenkomsten
 • Artikel 10 - Afbeeldingen en specificaties
 • Artikel 11 - Overmacht
 • Artikel 12 - Aansprakelijkheid
 • Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud
 • Artikel 14 - GIVE-AWAY

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

BV GALLERY LOTTIE
Weldadigheidstraat 1C
8670 Oostduinkerke
België
E-mail: gallerylottie@hotmail.com

IBAN: BE22 0689 4242 4947 
BTW: BE0772.703.285

Artikel 2  - Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van BV GALLERY LOTTIE .
De voorwaarden zijn voor eenieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite
2.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat.  BV  GALLERY LOTTIE behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
2.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door BV GALLERY LOTTIE erkend.
2.4 BV GALLERY LOTTIE garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Artikel 3 - Levering

3.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
3.2 In het kader van de regels van de wet koop op afstand zal BV GALLERY LOTTIE bestellingen tenminste binnen 14 werkdagen uitvoeren.
Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen één maand na plaatsing van de bestelling een bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
3.3 Als plaats van levering geldt het adres wat de consument aan BV GALLERY LOTTIE kenbaar heeft gemaakt.
3.4 Aan de leveringsplicht van BV GALLERY LOTTIE zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door BV GALLERY LOTTIE geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
3.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Artikel 4 - Prijzen

4.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
4.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
4.3 Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 5 - Zichttermijn / herroepingsrecht

5.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retouren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan BV GALLERY LOTTIE heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14 dagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij BV GALLERY LOTTIE. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie- TAGS) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt BV GALLERY LOTTIE er zorg voor dat binnen 14 werkdagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de gemaakte verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
5.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:- Diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. - Goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft. - Goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben. - Voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen. - Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken. - De levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen.
5.3 Indien de consument gebruikt maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten voor retourzending voor rekening van de consument.

Artikel 6 - Gegevensbeheer

6.1 Indien u een bestelling plaatst bij GALLERY LOTTIE, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand. GALLERY LOTTIE houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie het PRIVACYBELEID.
6.2 BV GALLERY LOTTIE respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 7 - Garantie

7.1 BV GALLERY LOTTIE garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
7.2 De garantietermijn van BV GALLERY LOTTIE komt overeen met de fabrieksgarantie termijn. BV GALLERY LOTTIE is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
7.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending naar BV GALLERY LOTTIE) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan BV GALLERY LOTTIE. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal  14 dagen na levering aan BV  GALLERY LOTTIE schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaar en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
7.4 Indien klachten van de afnemer door bv GALLERY LOTTIE gegrond worden bevonden, zal bv GALLERY LOTTIE naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van bv GALLERY LOTTIE en mitsdien het bedrag der schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der betreffende zaken, dan wel (naar keuze van bv GALLERY LOTTIE) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van bv GALLERY LOTTIE gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van bv GALLERY LOTTIE voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5 bv GALLERY LOTTIE is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
7.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens BV GALLERY LOTTIE in gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van BV GALLERY LOTTIE en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

Artikel 8 - Aanbiedingen

8.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
8.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt BV GALLERY LOTTIE zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
8.3 Mondelinge toezeggingen verbinden BV GALLERY LOTTIE slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
8.4 Aanbiedingen van BV GALLERY LOTTIE gelden niet automatisch ook voor nabestellingen. Deze zijn slechts tijdelijk beschikbaar of tot wanneer wordt vermeld.
8.5 BV GALLERY LOTTIE kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

Artikel 9 - Overeenkomst

9.1 Een overeenkomst tussen BV GALLERY LOTTIE en een klant komt tot stand nadat een bestelling-opdracht door BV GALLERY LOTTIE op haalbaarheid is beoordeeld.
9.2 BV GALLERY LOTTIE behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen, bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.
9.3 Voor zover niet anders is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 werkdagen na aflevering van het goed aan het adres van BV GALLERY LOTTIE.

Artikel 10 - Afbeeldingen en specificaties

10.1 Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van BV GALLERY LOTTIE gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 11 - Overmacht

11.1 BV GALLERY LOTTIE is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van  alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
11.3 BV GALLERY LOTTIE behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is BV GALLERY LOTTIE gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
11.4 Indien BV GALLERY LOTTIE bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 12 - Aansprakelijkheid

12.1 BV GALLERY LOTTIE is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website.

Artikel 13 - Eigendomsvoorbehoud

13.1 Eigendom van alle door BV GALLERY LOTTIE aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij BV– GALLERY LOTTIE zolang de afnemer de vorderingen van BV GALLERY LOTTIE uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van BV GALLERY LOTTIE wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
13.2 De door BV GALLERY LOTTIE geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
13.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
13.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan BV GALLERY LOTTIE of een door BVGALLERY LOTTIE aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin BV GALLERY LOTTIE haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
13.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht BV GALLERY LOTTIE zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
13.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffing- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan BV GALLERY LOTTIE.

Artikel 14 - GIVE-AWAY

Indien via pagina op Instagram of Facebook een give-away wordt aangekondigd, dan gaat dat over een bedrag of kledingstuk of accessoire die we wegschenken. Dit kan verlopen in tijd. Hou er rekening mee dat deze give-away slechts 2 maand geldig is na bekendmaking. Bv je wint op 25 december een outfit, dan verloopt deze op 26 februari.
Bij het bekend maken van de winnaar, proberen wij eerst de winnaar persoonlijk (via e-mail, instagram of telefoon) te contacteren en geven daarbij de nodige uitleg. Als de winnaar niets van zich laat weten binnen die twee maand, kan hij geen aanspraak meer maken op de give-away.

 

BV GALLERY LOTTIE
Weldadigheidstraat 1C
8670 OOSTDUINKERKE– B

VIRGINIE TOUZART - 0032 494 40 03 48